А коли добре щось умієте - того не забувайте, а чого не вмієте - того учітесь.
Володимир Мономах

Що шукаємо ?

Тлумачний словник з Технічної Експлуатації Автомобілів. Літера В


В
Вал - деталь машини (переважно циліндричної форми), яка обертається в опорах і призначена для передачі крутного моменту. По кількості опор розрізняють двох- і багатоопорні В.; за умовами роботи - корінні, передавальні, трансмісійні, контрпривідні; по конструкції - гладкі, фасонні, фланцеві, суцільні, пустотілі, гнучкі.

Ван-дер-ваальсові сили - розповсюджена назва сил між-молекулярної взаємодії, сил відштовхування, індукційних сил і сил дисперсійної молекулярної взаємодії. Міжмолекулярна взаємодія має електричну природу і складається з сил притягування і відштовхування.

Вибіг - рух ДТЗ за інерцією при відсутності тягових і гальмівних сил. 

Вид - різновид у ряді предметів, явищ і твін. 

Види систем діагностування:
 1. по мірі охоплення виробу: локальні і загальні; 
 2. по характеру взаємодії між об'єктом і засобом діагностування: функціонального і тестового діагностування (окремо або одночасно використаних); 
 3. по використаних засобах діагностування: з універсальними і спеціалізованими, вмонтованими і зовнішніми засобами діагностування; 
 4. по мірі автоматизації діагностування: автоматичні, автоматизовані, ручні. 


Вимоги 
~ до інженера-механіка. Спеціаліст повинен володіти сучасним економічним мисленням, навичками управлінської організаторської і виховної роботи, активними методами користування електронно-обчислювальною технікою стосовно до профілю своєї діяльності, високою загальною культурою, знанням іноземної мови. Його повинні відрізняти ініціатива і відповідальність, потреба в постійному поновленні і збагаченні своїх знань, здатність сміливо приймати новаторські рішення і активно впроваджувати їх в життя. 
Перша група вимог:

висококваліфіковані спеціалісти повинні бути прикладом соціальної активності, високого морального, культурного і професійного рівня. 

Друга група вимог:
 • - наявність високих професійних знань і навичок; 
 • - знання і вміння користуватися основними нормативно-технічними документами; 
 • - тверді знання принципів організації і технології виробництва; 
 • - володіння основами інженерних розрахунків обліку і діловодства; 
 • - вміння працювати з літературою, особливо довідниковою. 
Третя група вимог: - вміння приймати управлінські рішення. Для цього необхідно:
 • - високий рівень професійних знань; 
 • - розуміння місця і мети технічної експлуатації; 
 • - вміння аналізувати потік інформації; 
 • - чітка уява про права і обов'язки спеціаліста в залежності від їх місця в загальній ієрархії управління; 
 • - вміння формувати альтернативні рішення і критерії їх управління; 
 • - володіння прийомами й прийняття стандартних і нестандартних рішень; 
 • - вміння використовувати комп'ютерну техніку; 
 • - розуміння умов, при яких необхідно звернутися до представників інших спеціальностей. 
Четверта група вимог. Інженер-механік повинен не тільки приймати рішення, але і реалізовувати їх, що пов'язано з вмінням працювати з персоналом (визначати умови реалізації рішень, чітко ставити задачі, організовувати регулярний контроль за ходом реалізації рішень, вміння передавати знання і навички підлеглим, використовувати їхню ініціативу.

П'ята група вимог - динамічність знань - здатність до самовдосконалення. Динамічність знань забезпечується пізнанням в процесі навчання основних стійких закономірностей і тенденцій розвитку конструкції автомобілів і технічного обладнання, виробничо-технічної бази, знанням теоретичних основ технічної експлуатації автомобілів, вмінням узагальнювати і систематизувати передовий досвід, в т. ч. і зарубіжний, ознайомлення з науково-дослідницьким пошуком, який ведеться в даній галузі.


Вимоги 

~ до технічного стану ДТЗ. Технічний стан ДТЗ повинен відповідати вимогам таких нормативних документів:
 • - Закону України “Про дорожній рух” (ст.12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53); 
 • - Правилам дорожнього руху України; 
 • - ДСТУ 2322-93 “Автомобілі легкові відремонтовані. Загальні технічні умови”; 
 • - ГОСТу 25478-91 “Автотраспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки”; 
 • - ГОСТу 17.2.2.03-87 “Охрана природы Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах бензиновыми двигателями. Требования безопасности”; 
 • - ГОСТу 21393-75 “Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности”; 
 • - ДСТУ 2323-93 “Автомобілі легкові і мототехніка. Передпродажна підготовка. Порядок”; 
 • - Інструкціям заводів-виробників ДТЗ. 
Виробничий процес – сукупність технологічних процесів технічного обслуговування і поточного ремонту 

Вібрація. Механічні коливання, як правило, з відносно малою амплітудою і не надто низькою, не менше 17-25 Гц, частотою. 

Віброакустика автомобіля. Наукова дисципліна, яка вивчає особливості формування шуму в автомобілі. 

Вібродіагностика. Вивчення стану об'єкта на основі аналізу експлуатаційних або штучно збуджуваних вібрацій.

Відмова - повна або часткова втрата роботоздатності автомобіля. Вона може виникнути внаслідок руйнування, деформації або спрацювання деталей, порушення регулювання механізмів і систем, припинення подачі палива і оливи, зміни робочих характеристик автомобіля (втрата потужності, збільшення гальмівного шляху), коли вони виходять за межі допустимих по технічних умовах норм. Причинами В. можуть бути дефекти порушення правил і норм експлуатації, різні види пошкоджень, а також природні процеси спрацювання і старіння.


Вісь - стержень з деталями, який на опорах і не призначений для передачі крутного моменту. Розрізняють нерухомі В., коли стержень нерухомий відносно опор, а деталі, які посаджені на нього, обертаються, і обертові, коли і стержень, і пов'язані з ним деталі обертаються відносно опор. Основна відмінність В. від вала полягає в тому, що В. не передає крутного моменту.


Взаємозамінність комплектуючих виробів (деталей) означає, що із множини однойменних виробів (деталей) можна без вибору взяти любу і без підготовки (допускається застосування технологічних компенсаторів) встановити на автомобілі. В залежності від підгоночних робіт встановлюється відповідна міра взаємозамінності (чим більша міра взаємозамінності. тим менший об'єм підгоночних робіт). Взаємозамінність відіграє велику роль в скороченні витрат праці, матеріалів і простою автомобілів при ТО і ремонті.


Властивості - кількісні або якісні характеристики об'єктів або явищ, наявні їм і проявляються при певних умовах взаємодії цих об'єктів або явищ.


Внутрішнє тертя - явище опору відносному переміщенню частин одного і того ж тіла. В. т. пов'язане з двома групами явищ - непружністю і пластичною деформацією. Непружність - відхилення від властивостей пружності при деформації практично відсутні.

Водневе спрацювання - процес руйнування металевого елемента пари тертя внаслідок поглинання металом водню, який виділяється при деструкції мастильного матеріала і пластмаси, наявності вологи. Розрізняють В. с. руйнуванням і В. с. диспергуванням (ВСР і ВСД). ВСР при досягненні температури десорбції проявляється в намазуванні метала на спряжений метал (напр., перенесення сталі з поверхні колінчастого вала двигуна на бабітовий підшипник), ВСД збільшує спрацювання. В металах з ендотермічним процесом поглинання водню (чавун, сталь) водень, який виділяється в контактній зоні, дифундує в глибину метала, в зону максимальних температур (термічний клин), де проявляється підвищення крихкості матеріала. В металах з екзотермічним процесом поглинання водню (напр., в титані) водень насичує холодні ділянки поверхні.

Вплив - дія або система дій, спрямованих на кого- або що-небудь. 

Втомлення - явище руйнування матеріалу під дією змінних напружень, які не перевищують границі міцності. Робоче середовище може мати вплив на втомлювальну міцність матеріалів. Окислення поверхні тертя збільшує її опір спрацювання і покращує припрацювання, але зменшує число циклів до руйнування у випадку повторно-знакозмінних навантажень і напружень вище границі В. Методи і режими механічної обробки матеріалів суттєво впливають на міцність при повторно-знакозмінних навантаженнях. Руйнування пов'язане з виникненням втомлювальних тріщин, розвиток яких пропорційний кількості циклів навантажень. Втомлювальною міцністю в основному визначається довговічність рам, ресор, картерів.


Втомлювальна міцність - здатність матеріалу сприймати, не руйнуючись, циклічні навантаження. Опір матеріалу втомленню характеризують кривою втомлення. Одно із кількісних характеристик В. м. матеріалу - границя витривалості.


Втомлювальна тріщина - тріщина, яка виникає в результаті дії на матеріал знакозмінних або пульсуючих навантажень. Поява тріщин можлива також в результаті термічного втомлення, які проявляються при періодичних нагріваннях і охолодженнях матеріалу. Поява В. т. є причиною втомлювального спрацювання.

Втомлювальне спрацювання - спрацювання поверхні тертя або її частин в результаті повторного деформування мікрооб'ємів матеріалу, що приводить до появи тріщин і відокремлення частинок матеріалу. В. с. відбувається як при коченні, так і при ковзанні.

В'язкість (внутрішнє тертя) - об'ємна властивість рідких, напіврідких або напівтвердих речовин чинити опір переміщенню їх шарів. В. зменшується при підвищенні температури. Розрізняють динамічну, кінематичну, питому і умовну В. З В. мастильних матеріалів пов'язані такі експлуатаційні властивості, як несуча здатність, коефіцієнт тертя, зносостійкість, легкість запуску двигуна при холодній погоді, а також втрата палива і оливи.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Клаксон, Автошкола, Енциклопедія студента, 365 днів, Бібліотека