А коли добре щось умієте - того не забувайте, а чого не вмієте - того учітесь.
Володимир Мономах

Що шукаємо ?

Тлумачний словник з Технічної Експлуатації Автомобілів. Літера А


А
Абразив [фр. abrasif < лат. abrasio зішкрябування] - абразивний матеріал - речовина високої твердості, яка використовується для обробки поверхонь виробів із металу, скла, пластмаси і ін.

Абсорбція - об'ємне поглинання речовини рідиною або твердим тілом (порівн. Адсорбція). Речовину, яка поглинає називають адсорбентом. Речовину, яка поглинається - абсорбатом. 

Аварія - 1. Значне пошкодження або вихід із ладу механізму, машини, апарата і ін. 2. Нещасний випадок, велика невдача. 

Авто... [<гр. autos сам]: 1. Як скорочення слова “автомобільний”; 2. Як скорочення слова “автоматичний”; 3. В значенні “саморухомий”, ”самохідний” 

Автоколивання (“шіммі”) - коливання фізичної системи, в яку енергія поступає від джерела, яке не коливається. А. виникають самозбудженням. 

Агрегат [<лат. aggregatus з'єднаний, складений] - декілька різнотипних машин, пристроїв і т. д., які з'єднані в одне ціле для сумісної роботи, а також частина складної машини, що є закінченим цілим. 

Агресивні середовища (корозійні середовища) - середовища, які викликають корозію матеріалів. Вплив А. c. на матеріал пов'язаний з біологічними, фізичними, хімічними і електричними взаємодіями. Розрізняють рідкі А. с. (вода, розчини кислот, лугів і ін.) і газоподібні (сухі гази). Від властивостей і складу А. с. в основному залежать корозійна стійкість і роботоздатність матеріалів. Особливу небезпеку мають одночасний вплив агресивних середовищ і температури чи навантаження.
Агресивність навколишнього середовища пов'язана з підвищеною корозійною активністю повітря, яка властива деяким надбережним морським районам. Такі умови викликають інтенсивну корозію деталей автомобіля, збільшуючи трудомісткість ТО і ПР і потребу в запасних частинах близько 10%. При цьому ресурс автомобіля і періодичність ТО також скорочуються. Агресивним навколишнім середовищем є для автомобіля і хімічний вантаж.
Адгезія (прилипання) - виникнення молекулярного зв'язку між поверхневими шарами різнорідних тіл (твердих, рідких), які доторкаються. Окремий випадок А. - когезія, зчеплення виникає при доторканні однакових тіл (напр., зварювання тертям), і відбувається з'єднання з найбільшою міцністю. При відносному переміщенні тіл (терті), сили А. можуть різко збільшитися, що призведе до появи заїдання і схоплювання (адгезійного спрацювання).
Адсорбція - концентрація рідких або газоподібних речовин (адсорбатів) на поверхнях твердих тіл або рідин (адсорбентів), яка відбувається в результаті взаємодії полів адсорбента і адсорбата. В залежності від інтенсивності взаємодії можуть утворюватися шари різної товщини: від мономолекулярного шару до мультимолекулярного. А., яка викликана силами ван-дер-ваальса, називають фізичною, або ван-дер-ваальсовою, а адсорбцію, яка супроводжується хімічними реакціями - хемосорбцією. А. відіграє важливу роль у граничному і рідинному терті. Сформована на поверхнях тертя адсорбовані шари мастильного матеріала і поверхнево-активних речовин зменшують поверхневий натяг оливи, полегшують пластичну деформацію поверхневих шарів і зменшують коефіцієнт тертя.
Аксесуар [фр. accessoire] - супроводжуюча часткова деталь, дрібна приналежність чого-небудь.
Акумулятор [ <лат. accumulator - збирач, накопичувач] - пристрій для накопичення енергії з метою наступного її використання.
Амортизація [ <фр. amortir послаблювати] - пом'якшувати дію поштовхів, ударів в (машинах, апаратах і ін.) за допомогою особливих пристроїв - амортизаторів.
Амортизатор [ <фр. amortir послабляти] - пристрій для гасіння коливань кузова і підвіски, які викликані нерівностями дороги, боковими силами (на поворотах) і прискореннями (при розгоні чи гальмуванні). А. потрібні, по-перше, для надання автомобілю, що рухається, необхідної міри безпеки і, по-друге, для підвищення рівня комфорту. Існує три основних типи автомобільних А.: двохтрубні - звичайні гідравлічні (“масляні”), додатково заповнені газом під низьким тиском (“газомасляні”, 0,2...0,3 МПа), гідравлічні однотрубні, які заповнені газом під високим тиском (“газові”, до 2,7 МПа). Жорсткість однотрубних газових А. не завжди потрібна, інколи - небажана. Тому деякі фірми розробили А. з змінною жорсткістю (Monroe), з регульованою жорсткістю (Коni Голландія, Sachs Німеччина, Raneho США і ін).
Амплітуда коливань Найбільше відхилення величини, яка коливається, від її середнього значення.
Аналіз [<гр. analysis розкладення] - метод наукового дослідження шляхом роз'єднання об'єкта на складові частини і вивчення їх властивостей.
Аналізатор - 1. прилад, який визначає наявність будь-якої речовини в суміші речовин. 2. в радіо- і електротехніці - прилад для дослідження різних процесів.
~ відпрацьованих газів - прилад, який визначає кількість токсичних речовин в відпрацьованих газах. 
~ спектра. А. для аналізу спектра електричних сигналів. 
Антифриз [<англ. antifreeze < freez замерзати] - низькозамерзаюча рідина, яка застосовується для охолодження двигунів внутрішнього згоряння при температурах нижче нуля.
Атмосфера [<гр. atmos пара + сфера] – 1) навколишні умови, обстановка; 2) одиниця тиску
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Клаксон, Автошкола, Енциклопедія студента, 365 днів, Бібліотека